Jak nabíjet baterii Bosch s3 006

Recenze: Nabíječka baterií Bosch C3. Neuspokojivé, téměř nepoužitelné.

Koupil jsem tuto nabíječku v Yulmartu. Na samotný obchod si nestěžuji. Vše je rychlé a organizované. objednat na webových stránkách. Přišel a zaplatil a vyzvedl doslova po několika minutách.Samotná nabíječka baterií. Potřeboval jsem nabíječku pro baterie do auta i na motorku. Takže bohužel C7 se nehodil (není určen pro nízkoenergetické baterie, vysoký nabíjecí proud podle charakteristiky).

Podle popisu C3 se zdá, že se mu daří dobře. Vybírá baterii, nabíjí baterii, sám se vypíná. Ve skutečnosti. Nenabije ani velmi vybitou baterii a nenabije ji na 100 %. K čemu to bylo? A záludné je, že na něm není vytištěn ampérmetr ani voltmetr, bez zařízení třetí strany a nepochopíte, co to dělá. Musíte to ale uznat. Zvenku velmi kvalitní, pohodlný háček, lze zavěsit na háček otevřené kapoty, dlouhé pohodlné kvalitní dráty a aligátoři. Připojil jsem ho k vybité autobaterii (týden byl na alarmu). doslova po půl hodině podle ukazatele. nabitá baterie. Baterie dát nový jen před pár měsíci (60 ah), po takovém „nabíjení“ zkontroloval napětí. 12,5 V. a to hned po odpojení nabíječky. Po přepnutí do zimního režimu. Je to v létě na 25, nabíječka vydrží déle. asi hodinu. Poté se napětí zvýšilo na 12,6 až 12,8. Takže v létě. kdo si již zařízení zakoupil. zimní režim by mohl trochu pomoci. Připojení baterie moto. situace se opakuje. Za půl hodiny je baterie nabitá a ukazatel ukazuje, že je nabitá. Po dlouhém parkování byl ale dost mrtvý. Připojení ke kultivátoru (stojí jako moto baterie), opět stejné. Potřeboval jsem nabíječku baterií, abych udržel baterie plně nabité, když nepoužívám motorku, auto, kultivátor, abych prodloužil jejich životnost. Podtrženo, sečteno? plně vybitá baterie se nenabíjí a nabíjí se maximálně na 90 % baterie. Závěr: Nedoporučuji ji kupovat. Za funkčnost dávám „špatný“. Ani nedokážu říct, k jakému účelu je to potřeba. Není určen k použití jako startér, nedokáže dobít vybitou baterii a nelze jej ani použít ke zjištění napětí na baterii. Chtěl jsem zanechat recenzi na Ulmart. Ale už je to asi týden a moje recenze se neobjevila. Asi nechtějí žádné pravdivé recenze.

Jak nabíjet baterii Bosch s5

Kdo by neslyšel název značky Bosch? Toto jméno je již dlouho synonymem kvality. Spotřebiče, automobilové komponenty a další výrobky této značky jsou proslulé svým vynikajícím výkonem a nejvyšší spolehlivostí. Společnost vyrábí také autobaterie.

Než začnete nabíjet autobaterii doma, musíte si připravit nářadí pro tuto práci. Po vyjmutí očistěte svorky baterie kartáčkem na svorky a směsí jedlé sody a vody, abyste neutralizovali kyselinu. Pokud je na svorkách a pólech baterie mnoho usazenin, noste ochranné brýle a masku, abyste zabránili tomu, že se koroze přenášená vzduchem dostane do vašich očí, nosu a úst. Nedotýkejte se obličeje dříve, než si umyjete ruce. Tento model baterie je bezúdržbový, takže jej není možné otevřít za účelem kontroly hladiny kyseliny. Pokyny pro bezpečné nabíjení autobaterie:

 • Začněte nabíjet baterii ihned po vybití.
 • Nabíjejte baterii speciální nabíječkou podle pokynů pro konkrétní spotřebič.
 • Zkontrolujte, zda je nabíječka vhodná pro danou práci.
 • Zkontrolujte, zda je nabíječka vypnutá.
 • Připojte kladný kabel zařízení ke kladnému pólu baterie.
 • Připojte záporný kabel zařízení k zápornému pólu baterie.
 • Nastavte zařízení na nejpomalejší rychlost nabíjení.
 • Zapněte nabíječku a nastavte časovač.
 • Při demontáži jednotku nejprve vypněte a poté odpojte kladný a záporný kabel.
 • Po dokončení nabíjení se na displeji panelu baterie zobrazí nápis.
 • Připojte jednotku k vozidlu a zkontrolujte její funkčnost.
 • Pokud řidič po dobití nebude s vozidlem jezdit, zkontrolujte po 12 hodinách úroveň nabití baterie, abyste se ujistili, že nedošlo k problémům s baterií samotnou.

Pokud nabíječka nefunguje, může mít vážnou závadu a měla by být zkontrolována nebo opravena.

Popis produktu

Nabíječka akumulátorů Bosch SZ je vhodná pro nabíjení a průběžné nabíjení 6 V a 12 V olověných akumulátorů s tekutým elektrolytem, AGM nebo gelovým elektrolytem. Přístroj provozujte na dobře větraném místě.

3 připojovací svorky (1 červená. 1 černá)

4 nabíjecí kabely se 2 slepými kabelovými koncovkami

4) Nabíjecí kabel se zaslepenou kabelovou koncovkou (červený a černý)

Třída ochrany: IP 65 (prachotěsné, vodotěsné)

Typ baterie: 6V 12V olověná baterie (AGM, GEL, otevřená a VRLA)

Kapacita baterie: 6V: 1,2Ah-14Ah 12V: 1,2Ah-120Ah

Okolní teplota: 0 až 40 °C

Upozornění! Poškozený síťový kabel představuje riziko smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte spotřebič s poškozeným nabíjecím kabelem, síťovým kabelem nebo síťovou zástrčkou.

nabíjet, baterii, bosch

V případě poškození kabelu smí opravy provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

Při používání nabíječky udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od nabíječky.

Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti ještě nejsou schopny posoudit potenciální nebezpečí vyplývající z manipulace s elektrickými spotřebiči.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Pokud není akumulátor z vozidla vyjmut, zajistěte, aby vozidlo nebylo nastartováno! Vypněte zapalování a zaparkujte vozidlo se zataženou parkovací brzdou (např. u osobních automobilů) nebo se zataženým lankem (např. u elektrických člunů)

Při připojování nabíječky používejte šroubovák a izolovaný klíč!

Nebezpečí výbuchu! Chraňte se před vysoce výbušnou reakcí vodíku s kyslíkem!

Při nabíjení a průběžném dobíjení baterie může unikat plynný vodík (vzplanutí). Hořlavý plyn je výbušná směs plynného vodíku a kyslíku. Kontakt s otevřeným ohněm (plamenem, teplem nebo jiskrami) způsobuje tzv. reakci vodíku s kyslíkem!

Nabíjejte a průběžně dobíjejte v dobře větrané místnosti odolné proti povětrnostním vlivům.

Dbejte na to, aby během nabíjení a průběžného dobíjení nedošlo k otevřenému ohni (plameni, teplu nebo jiskrám)!

Nepoužívejte přístroj k nabíjení suchých nebo nenabíjecích baterií. Zajistěte, aby se při používání nabíječky nemohly vznítit žádné výbušné nebo hořlavé materiály, jako je benzín nebo ředidlo! Nabíjecí kabel nesmí přijít do styku s palivovým potrubím (např. benzínovým potrubím).

Zajistěte dostatečné větrání během nabíjení.

Během nabíjení umístěte vyjmutou baterii na dobře větraný povrch.

Nepoužívejte nabíječku k nabíjení a průběžnému dobíjení poškozené nebo zamrzlé baterie! Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že proud dodávaný ze sítě je 230 V podle předpisů. 50 Hz, uzemněný nulový vodič, 16 A pojistka a jistič! Nabíječku uchovávejte mimo dosah ohně, tepla a dlouhodobého působení teplot vyšších než 50 °C!

Nezavírejte nabíječku během provozu!

Chraňte elektrické kontakty na baterii před zkratem!

Neumísťujte nabíječku na baterii nebo do její těsné blízkosti!

Umístěte nabíječku co nejdále od baterie, jak to dovoluje nabíjecí kabel.

Používejte ochranné brýle! Používejte ochranné rukavice! Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo očima, okamžitě opláchněte zasažená místa velkým množstvím čisté tekoucí vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nabíječku nikdy nerozebírejte. Nesprávně sestavená nabíječka baterií může způsobit životu nebezpečný úraz elektrickým proudem.

Instalaci, servis a údržbu nabíječky baterií provádějte pouze tehdy, když je odpojena od elektrické sítě!

Dotýkejte se připojovacích svorek (-), a to pouze na izolovaných místech!

Nikdy se nedotýkejte izolovaných připojovacích svorek současně se zapnutou nabíječkou.

Před připojením nebo odpojením kabelu nabíječky od baterie odpojte kabel nabíječky ze zásuvky.

Na konci nabíjení a při průběžném nabíjení vždy odpojte (-) (černý) připojovací pól nabíječky od záporného (-) pólu akumulátoru ve vozidle.

V případě provozní závady nebo poškození nabíječku okamžitě odpojte od elektrické sítě!

Opravy nabíječky akumulátorů svěřte pouze odborníkovi!

Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě a baterie!

Toto zařízení je určeno k nabíjení otevřených i více uzavřených olověných akumulátorů, které se používají v automobilech, motocyklech a některých dalších vozidlech. např. baterie WET (s kapalným elektrolytem), GEL (s gelovým elektrolytem) nebo AGM (s absorbérem ze skleněných vláken). kapacita baterie je v rozmezí 6 V (1,2 Ah) až 6 V (14 Ah) nebo 12 V (1,2 Ah) až 12 V (120 Ah).

Speciální koncepce zařízení zajišťuje, že se baterie dobije téměř na 100 % své kapacity.

Nabíječka má celkem 4 režimy nabíjení pro různé stavy baterie. To zaručuje účinné a spolehlivé nabíjení.

Na rozdíl od běžných výrobků má tato nabíječka speciální funkci (pulzní nabíjení), která umožňuje nabíjet téměř prázdnou baterii. trvale nabitý: pro udržení plně nabitého stavu baterie může být nabíječka připojena delší dobu. Nabíječka se po nabití automaticky přepne do režimu plovoucího nabíjení.

Jak nabíjet zcela vybitou bezúdržbovou autobaterii

Počáteční nabíjecí proud (IAC) by neměl být větší než 1/20 kapacity bezúdržbové baterie. Pokud ne, snižte napětí.

Nabíjecí proud se musí zvyšovat postupně. Jakmile dosáhne 1/10 kapacity, lze nastavit 14,4 V.

Myslím, že je celkem jasné, jak prakticky nabíjet bezúdržbovou autobaterii. Kdykoli nabíjíte baterii, měli byste mít vždy na paměti základní zákon elektrotechniky.

Jedna odpověď na otázku Jak nabíjet bezúdržbovou baterii bez rizika

Když mi baterie špatně padá, nabíjím ji 12 volty a pak počkám, až proud dosáhne 1/10 kapacity. Pak mu dám 14,4 V a počkám, až proud klesne na 200 mA.

V tomto článku si povíme něco o bezúdržbových bateriích a o tom, jak je správně nabíjet.

Mýty o bezúdržbových bateriích

Komentáře

Dobrý den, autor webu.Četl jsem několik vašich článků o bateriích a jejich údržbě a nemohl jsem odolat nesouhlasu.1. Bezúdržbové baterie se standardně nedoporučuje nabíjet proudem 10 % právě proto, že jsou bezúdržbové, tj.к. je nevyhnutelné, že při tomto proudu dojde k určitému odplynění a nejsou zde žádné zátky, takže není co odšroubovat. Proto je v příručce pro bezúdržbové baterie uveden proud 5 % nebo lepší 3 %.2. Napětí 14.4в. neposkytne 100 % nabití vápníkové baterie. Proto se v jejich pokynech uvádí, že se má nabíjet na svorkové napětí16,0. 16,2в. To znamená, že nastavené napětí nabíječky 16,2 V je signálem k odpojení nabíječky, ale na svorkách se objeví až na konci nabíjení. Jinými slovy, napětí se zvyšuje úměrně nabití baterie a není pro ni fatální.Píše se o tom na všech stránkách výrobců vápníkových baterií a v návodech k bateriím.

Recenze: Autobaterie Bosch S3 45Ah 400A. Je to skvělá baterie!

Akumulátor jsem koupil téměř okamžitě po koupi vozu. Vzhledem k tomu, že moje auto nebylo nové a předchozí majitel si byl matně vědom toho, co a kdy naposledy měnil baterii, jedním z prvních nákupů byla právě baterie. byla zima, tak jsem se rozhodl pojistit čerstvou baterii.Moje stará Jetta měla dostat 36Ah baterii v pase. Jako zastánce doporučení výrobce jsem se snažil najít jeden, ale marně. Proto jsem se rozhodl koupit 45Ah baterii. Dalším krokem bylo rozhodnout se, jakou baterii koupit: servisovatelnou nebo bezúdržbovou. Každý z nich má své výhody a nevýhody. Například provozuschopný akumulátor lze nabíjet bez kontroly napětí, čímž se elektrolyt vyvaří. To znamená, že takovou baterii můžete nabíjet téměř jakoukoli nabíječkou, která má pouze regulaci proudu. Je třeba poznamenat, že většina „garážových“ nabíječek není schopna kontrolovat úroveň nabíjecího napětí, což může být velmi škodlivé pro bezúdržbovost baterie. Na druhou stranu. Bezúdržbové baterie není třeba sledovat z hlediska hustoty a hladiny elektrolytu.

Rozhodl jsem se, že další úsilí s ohledem na baterii jsem absolutně nepotřebuji, takže jsem si vybral bezúdržbovou variantu.Co se týče výrobce Bocsh, mám z něj dobrý pocit už dlouhou dobu. I když ne bez chyb, ale baterie se rozhodla koupit baterii Bosch.Bosch s3 002. Specifikace jsou na baterii o rozměrech 207x175x190 mm poměrně dobré. Kapacita 45 Ah a startovací proud. 400А. Dobré je, že výrobce poskytuje na baterii dvouletou záruku. Naštěstí jsem nemusel použít stejnou záruku. Baterie byla věrně používána téměř čtyři roky, a to i přes malou poruchu na začátku její životnosti.Pro ty, kteří nejsou příliš obeznámeni s bezúdržbovými startovacími bateriemi, uvádíme několik důležitých poznámek. Nejprve. Aby byla zajištěna dlouhá životnost baterie, je nutné, aby během preventivního nabíjení baterie (doporučuje se provádět dvakrát ročně) nabíječkou nepřekročilo napětí na svorkách baterie 14,4 V. Maximálně 15 V a na konci nabíjení. Jinak hrozí, že se životnost baterie výrazně zkrátí.Takže. Na začátku cesty byla baterie vybitá na nulu. Multimetr stále ukazoval na svorkách nulu. Náhodou jsem měl podomácku vyrobenou nabíječku baterií, kterou zdědil můj přítel. Nemám co dělat, tak jsem se rozhodl z něj nabít. Zapojeno. Nabíjecí proud byl přibližně 4 A, ale nepodařilo se mi ho snížit. Při tomto proudu se baterie začala „vařit“. Po chvíli jsem měl možnost změřit nabíjecí napětí. Na bezúdržbovou baterii byla neodpustitelně vysoká. asi 30 voltů. Ale co dělat? musel čekat několik hodin, než bylo možné motor nastartovat.Nakonec jsem na samém začátku operace sám „utnul“ životnost baterie. A. dvakrát: nabíjení baterie na nulu a nabíjení baterie na bod varu. Opravdu jsem se toho bála. Ale jak se ukázalo. Ale bylo to úplně marné: baterie fungovala tři zimy, jak měla, ale s malou výhradou. Minulou zimu jsem si musel často brát baterii domů, abych mohl ráno nastartovat. Samotná baterie začala velmi rychle ztrácet náboj. Upřímně jsem si myslel, že to bude horší. Nebýt destruktivních akcí na začátku exploatace, kdo ví, možná by pod kapotou mého auta byl stále černý „Boschik“, protože podle výrobce může baterie při správné péči trvat 4 a 5 let, ale teď mám alespoň slavnou baterii VARTA.Nakonec bych rád řekl pár slov o ceně baterie Bosch. Ano, v porovnání s bateriemi s podobnou kapacitou je Bosch výrazně dražší. Ale věřte mi, že je lepší zaplatit o 20-30 % více za nový Bocsh a jezdit s ním 4 roky, než platit dvě třetiny ceny baterie Bocsh za stejné 4 roky. Baterie Bosch má navíc stejnou kapacitu jako její konkurenti, ale startovací proud je o něco vyšší, což se může hodit v tuhé zimě.

Recenze: Autobaterie Bosch S3 56Ah 480A. Netrvalo dlouho

Asi před dvěma lety se mi přestala nabíjet baterie, tak jsem si šel do prodejny náhradních dílů pro novou. Baterie nekupuji tak často, takže o nich moc nevím. Na závěr bych rád řekl několik slov o ceně baterie Bosch. Prodejní konzultant označil baterii „Bosch S3 006“ s odkazem na známou značku výrobce a skutečnost, že se jedná o nejoblíbenější baterii v jejich obchodě. Nakonec jsem se rozhodl poslechnout radu konzultanta a koupil jsem baterii „Bosch S3 006“ a dnes vám o tom chci říct.

„Bosch S3 006 je 12voltová baterie určená pro vozidla s malým počtem elektrických komponentů. Kapacita této baterie je 56 Ah a startovací proud 480 Ah. Celková hmotnost baterie je 14,2 kg. Také tato baterie má přenosnou rukojeť, ale občas se zasekne. Baterie je bezobslužná, protože nemá přístup k bateriím. Není to úplně dobré, protože v létě není neobvyklé, že se baterie vyvaří a musí se doplnit destilovanou vodou.

Používám ji asi 2 roky a po této době nelze auto v chladném počasí nastartovat. Situace je poměrně nepříjemná a bohužel se to stalo pravidelným jevem, takže se tato baterie musela změnit. Obecně nevím, možná jsem tuto baterii nějak zneužil nebo jsem dostal špatnou verzi, ale 2 roky pro toto zařízení není termín.

Obecně si myslím, že kdybych si koupil levnější baterii méně známého výrobce, netrvalo by to méně, a protože společnost „Bosch“ je velmi známá, musíte přeplatit pouze za jméno. A pokud známé jméno neznamená dobrou kvalitu, nemá smysl tyto výrobky kupovat. Proto baterii Bosch S3 006 nedoporučuji.

Jak otevřít baterii Bosch S4

Jak otevřít baterii Bosch

Baterie

Vysoká laťka, kterou před lety nastavili výrobci autobaterií Bosch, je pro mnoho jiných výrobců stále nedosažitelná. Autobaterie této značky se osvědčily na světovém i ruském trhu. jak doplnit bezúdržbovou baterii bosh s4 60 ampérhodin. Díky moderní technologii Bosch nabízí snadné startování i při studeném motoru, velmi nízkou míru samovybíjení, což znamená, že baterii lze používat i po delší době nepoužívání, vysokou výkonovou rezervu (objem elektrolytu je zvětšen zmenšením tloušťky mřížky) a rychlé nabíjení baterie zajišťuje speciální struktura olověných mřížek. A to je jen malý zlomek výhod autobaterií Bosch, které jsou odborníky považovány za nejlepší baterie pro použití v městském prostředí. Autobaterie Bosch s4 silver/12V. Technická stránka. Díky vysoké kvalitě, množství variant a sérií lze tyto baterie přizpůsobit jakémukoli vozidlu. včetně standardu JIS. Proto potřebujete baterii Bosch

prostředky, které zajistí vašemu vozu spolehlivý zdroj energie na pět až sedm let.

Jak doplnit vodu do baterie BOSH S4

Jak doplnit bezúdržbovou baterii BOSH S4

Demontáž baterie Bosch S4 Asia 70 Ah

Demontáž nedemontované baterie Bosch S4

Baterie se používá již téměř 6 let. Bosch a Varta stále.

Online obchod

Chcete-li se seznámit s nabídkou baterií Bosch v našem internetovém obchodě, obraťte se na našeho account manažera. Nákup vám nezpůsobí žádné potíže, ale jen příjemné starosti, protože naši odborníci vám baterii nejen doručí na uvedenou adresu, ale také ji nainstalují podle vašeho přání. Baterie Bosch s4 firemní elektromotory. kontaktní telefon jak si vybrat. Výsledkem je vysoce kvalitní certifikovaná automobilová baterie

Všechny baterie Bosch nabízené v našem internetovém obchodě

jsou certifikované, mají vynikající technické vlastnosti a jsou určeny pro automobily zahraniční i domácí výroby. Kromě toho jsou naše baterie doporučovány pro asijská vozidla.

V nouzi, jako vždy: baterie Bosch s4 silver line (004). 560 409 054 (vin). Nyní se již nemusíte obávat dlouhého volnoběhu: motor s novou baterií startuje okamžitě, baterie má vysokou potenciální kapacitu a takovou škálu modelů, že optimální baterii lze přizpůsobit jakémukoli vozu. s nejlepším přizpůsobením úrovni spotřeby energie. Stále rostoucí nároky na autobaterie mají jednoduché vysvětlení: elektrická síť je zatížena moderními spotřebiči, které zvyšují komfort a bezpečnost automobilů. Je pro nás důležité, aby byl vůz nejen bezpečný, ale také pohodlný. A vybitá baterie vám rozhodně může zhatit plány na celý denTéměř před sto lety pronesl Robert Bosch, zakladatel společnosti Bosch, slova, která dodnes definují firemní kulturu této světoznámé společnosti.

Nedávno jsem narazil na problém, manželka dala mercedes do garáže a zapomněla vypnout mlhová světla :agresivní: baterie je vybitá a já nemůžu otevřít elektrickou zásuvku. Baterie Bosch s4 silver. nabité baterie.ru.

Náš internetový obchod klade velký důraz na vaši důvěru, a proto vám nabízíme ty nejkvalitnější produkty. autobaterie Bosch

Jak dlouho trvalo nabíjení vybité baterie?

Baterie bez údržby je dobrá věc, ale pokud ji jednou zabijete, je mrtvá (zejména v zimě).

Dream. Nikdy jsem u FORD neselhal. Jednou za půl roku jsem ji preventivně nabila.nyní je na penny.

Bezúdržbovost neznamená, že není dobíjecí!

Dobrý den. mám stejnou baterii a nabíječku. před rokem jsem tento postup také provedl vše v pořádku. ale byla to jiná baterie.Už jsem připojen, ale dioda, která má blikat, stále zhasíná?nebo začne blikat později?Autodiagnostika ukazuje, že baterie je vybitá.Funguje to.A ani vám nebude příliš horko?

Mně na této konkrétní nabíječce nic nebliká. jedna ze žárovek mění barvu pouze. Upřímně řečeno, jednou jsem ho nabíjel, teď už si to nepamatuju.)