Jak vložit patku do šicího stroje bratr

Overlocková patka. skutečný pomocník při šití

Není to tak dávno, co jste podle kvality zpracování švů okamžitě rozeznali zakoupený oděv od domácího. Průmyslové techniky umožňují bezpečně a krásně ořezávat hrany výrobků. Moderní domácí šicí stroje umožňují prošívání, takže i na rubové straně vypadá látka úhledně a čistě. K tomu je zapotřebí overlocková patka, která je připojena k šicí jednotce. Vytváří rovnoměrně prošité a úhledně přetažené okraje bez tahání za látku.

Overlockové šicí stroje jsou stroje, u kterých výrobce umožnil šití overlockových stehů pomocí speciální patky. Množství a kvalita těchto stehů se může lišit od snadného překrytí okrajů tenkých látek až po pevné švy, které spojují silný materiál. Šijte s přídavnou overlockovou patkou, která nahrazuje univerzální patku.

Overlockové šicí stroje mají speciální overlockovou patku (

Funkce overlockových patek některých našich strojů najdete v tabulce níže.

Model Funkce
Singer 1507 Elektromechanické zařízení, provádí 8 operací. Zpětný chod a nastavení rychlosti
Aurora 760 Nácvik 21 postupů, šití slepých stehů a 3 druhů overlockových stehů
Janome My Excel W23U Provádí 23 kroků, automaticky šije
Astralux Fantasy Elektromechanický model s 29 programy, přehozy, švy a pružnými stehy
Brother Universal 37S Provádí 37 kroků, má měnič nití a umí šít tajným stehem

Kromě domácích strojů s možností overlocku se pro ořezávání okrajů používají specializované overlockové stroje. Mezi oblíbené stroje patří Aurora 700 D, Merrylock, Comfort 05-15, Jaguar.

A VER TISSEMENT. P our réduire le risque de brûl ures, d’incendie. de ch oc électrique ou de bles sures:

Ne pas utiliser c ette mac hine co mme un jouet. Il conv ient de fai re particulièrem ent atten tion lorsqu ‚elle est utilée par de s enf ants

Ne jamai s utiliser cett e machine à d’ autres fins que celles pour le squelles elle a été conçue. telles que décrites dans le pr ésent

manue l. Utili ser uniqu ement les accessoi res recomma ndés par l e f abricant tels que repris da ns le ma nuel.

Ne jama is f aire f onctionner la machine s i le cordo n d’alimenta tion ou la fi che ont été endom magés. s’il y a un prob lème de

f onctionne ment, si ell e est tombé e ou a été abîmé e, ou si elle a été plon gée dans du liquide. Retourner la machi ne à coudre

auprès du rev endeur auto risé ou du service te chnique le p lus proc he afin qu’i l puisse l’e xamine r. la répare r ou eff ectuer certa ins

Ne jama is f aire f onctionner la m achine s i l’un des o rifices de v entila tion est obstru é. V eill er à ce que ce s orifices et la c omma nde

au pied n e soient jamais enc ombrés de peluches. pouss ières et morceaux de tissus.

Ne jam ais laisse r tomber ou insérer d es objets dans ces ouv er tures.

Ne pas uti liser la machine à l’exté rieur.

Ne pas f aire f o nctionn er la machi ne en cas d’utilisati on de prod uits aéros ols (v aporisateurs ) ou d’admin istratio n d’o xygène.

P our l’éteindre. mettre l’interrup teur principal s ur le symbole “O” pour “Off ”, puis reti rer la fich e de la prise.

Ne jamais débran cher en ti rant sur le cordon d’alime ntation. P our dé branche r. sais ir la fich e (et non le c ordon) et ti rer.

T enir ses doigts à l’écart de toute pi èce mobile. F aire tout s péciale ment atten tion a pro ximité de l ’aiguill e.

T oujo urs utiliser l a plaque à aiguill e adéquat e. Une mau vai se plaqu e peut ca sser l’aigui lle.

Ne jam ais utilise r une aiguille to rdue.

Ne pas tire r ou pousser le tissu en cousant. Cela peut e ntra ve r le f onction nement de l’aigui lle et cau ser sa rupture.

Eteind re la machi ne (mettre sur „O“) lors des r églages dans la zone de l’aig uille. tels q ue l’enfi lage, le changem ent d’ai g uille. la

mise en place de la canet te or le changem ent de pi ed-de-bic he.

T odays débrancé her la m achine à c oudre a vant d e retirer le s plaques de protection, de la raiss er or a vant d’effetuer tout e

modifikace, která je dostupná pro uživatele, pokud se jedná o reprises dan s le prése nt man uel d’uti lisation.

Cette mochine à coudre n’est pas prévu e pour être utilisée sans survivre par jeu nes enf ants ou des pe rsonnes

Surveil lez les jeu nes enfa nts, af in de v ous assurer qu‘ they ne j ouent pas av ec cette mach ine.

Brother SL 7: návod k použití

Toto příslušenství usnadňuje většinu šicích úkonů.

Příslušenství dodávané se strojem se liší v závislosti na modelu stroje.

Následující příslušenství je k dispozici jako příslušenství (nutno zakoupit samostatně). Pro některé

Některé z uvedených položek mohou být součástí dodávky stroje.

1 Navíječ cívek (strana 78).1 1 )

Určeno pro navíjení závitu na vřeteno

K ovládání stroje lze použít nožní ovládací pedál

Pro použití jako navinutá cívka.

Rychlost vyšívání. a také pro spuštění a

Navrženo pro uchycení cívky nitě.

3 Regulátor horního závitu ( strana 31).2 5 )

Navrženo pro kontrolu napětí horní nitě.

Používá se při navíjení nitě na

Katalogové číslo nožního ovladače se liší v

v závislosti na regionu. pro které je

navrženo. Obraťte se na svého prodejce nebo si přečtěte

Nejbližší autorizovaná čerpací stanice

6 Řezač závitů ( strana 66).2 2 )

K prořezávání nití.

(K dispozici pouze u některých modelů).)

8 Rychlý závitový systém pro spodní závit

pro uložení příslušenství.

( K dispozici pouze u některých modelů.)

9 Zploštělá plošina s přihrádkou na

Stiskněte tuto páčku. pro přepnutí

Směr ) pro výběr požadovaného řádku.

Pro ruční zvedání a spouštění jehel.

Vypnutí napájení / žárovky ( Ctrl.7 )

Pro zapnutí a vypnutí

F Zásuvka napájecího kabelu / zásuvka

Pro připojení zástrčky

Slouží ke zvedání a uvolňování přítlačné patky.

Jako zdroj energie používejte pouze domácí elektrické spotřebiče. Použijte jiný

Následující schéma znázorňuje možné zdroje vznícení napájecího zdroje. F) F Napájecí kabel/zásuvka pro případ úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.

Vyjměte baterie. zda je zástrčka kabelu PIT pevně zasunuta do zásuvky. a zapojit do zásuvky

Nepřipojujte zástrčku kabelu PIT do vadné zásuvky.

V následujících případech stroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:

pokud instalujete stroj bez příslušenství;

v případě výpadku proudu během provozu stroje;

Pokud stroj pracuje nepravidelně od. z důvodu špatného elektrického připojení nebo z jiných důvodů;

Používejte pouze napájecí kabel dodaný se strojem.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry ani napájecí kabely. zástrčky s více než jednou zástrčkou

domácí spotřebiče. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo přehřátí.

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Může způsobit zranění osob nebo majetku

Při odpojování stroje od napájení nejprve odpojte napájení po celou dobu. Když

Při odpojování stroje od elektrické sítě vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za napájecí kabel

Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepoškozujte účel napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel přerušen. Stretch. záhyby v. záhyby nebo

zapojení uzlů. Nepokládejte na kabel žádné předměty. Neškubejte napájecím kabelem

přehřátí a přehřátí může způsobit. V opačném případě může dojít k poškození stroje

Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, nezapojujte napájecí kabel do zásuvky a nezpůsobte požár nebo úraz elektrickým proudem. V případě poškození

Neodpojujte napájecí kabel ani zástrčku ze zásuvky

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru a z jakéhokoli důvodu bez dozoru.

Pokud se stroj delší dobu nepoužívá. vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Nebezpečí zranění

Nepoužívejte prodlužovací kabely. Zasuňte zástrčku do zásuvky

Pokud stroj nebyl delší dobu používán:. Nikdy se nepokoušejte založit oheň, pokud si nejste jisti, co může způsobit riziko požáru. který zdroj

by se mohl vznítit. zástrčku nikdy neodpojujte, pokud nevíte, co by mohlo způsobit požár

Nestabilní nebo nakloněný stůl) a riziko zranění

jak může způsobit pád stroje

prášky. Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k poškození kazety

Zlikvidujte je nebo je uložte tak, aby. aby nedošlo k

do rukou dětí. V žádném případě neodpojujte napájecí kabel nebo zástrčku od síťové zásuvky

Umožněte dětem hrát si s taškou. takže

SLAD A KYPR

Vypínač a žárovka. 8

rychlý systém spodního závitu ). 16

Toto příslušenství usnadňuje většinu šicích úkonů.

Příslušenství dodávané se strojem se liší v závislosti na modelu stroje.

Toto příslušenství je volitelné a je třeba je zakoupit samostatně.

Vodítko pro quiltování lze instalovat do otvorů v zadní části kráčející patky

nebo do otvoru v černé plastové části držáku přítlačné patky.

H Zásuvka napájecího kabelu / sedátko pro

Určeno k navíjení nitě na cívku

pro použití jako cívková nit.

Pro uchycení cívky nitě.

Druhý otvor pro cívkové pouzdro ( strana 41).2 6 )

Instalace druhé cívky pro šicí nit

rychlost šití. a také pro spuštění a

6 Regulátor napětí horní nitě ( strana.2 7 )

Pro kontrolu napínání

7 Řezačka závitů ( strana 72).2 4 )

Katalogové číslo pedálu se liší v

V závislosti na regionu. pro které je

9 Rychlý navlékač jehly

je určen pro. Kontaktujte svého prodejce Brothe r nebo

Nepoužívejte páku s nejbližším autorizovaným servisním střediskem

Stiskněte tuto páčku. přepnout

je určen k ukládání příslušenství.

D Přepínač volby stehu ( strana C). 11)

) ve směru šipky a vyberte požadované prošití.

Odvzdušňovací otvor poskytuje následující bezpečnostní funkce

cirkulace vzduchu kolem motoru. Nepoužívejte

patku, šicího, stroje

ucpěte větrací otvor

Vypínač napájení/osvětlovací lampy (strana 8).8 )

Slouží k zapínání a vypínání

2 Úložný prostor pro příslušenství

Jako zdroj energie používejte pouze domácí elektrické spotřebiče. Používáno ostatními

Ujistěte se, že. zda je zástrčka napájecího kabelu pevně zasunuta do zásuvky. a uvolnění.

Zašroubujte karton do zásuvky stroje. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění

Požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepřipojujte zástrčku do vadné zásuvky.

Za následujících podmínek stroj vypněte a odpojte ze zásuvky:

pokud necháte přístroj bez dozoru;

Pokud je napájení odpojeno během provozu stroje;

Pokud stroj pracuje nepravidelně od. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku špatného elektrického připojení nebo jiných příčin;

patku, šicího, stroje

Používejte pouze dodaný napájecí kabel.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry ani spojky. stroje, který obsahuje několik přídavných zařízení

Nezapojujte napájecí kabel, pokud je spotřebič v provozu. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. To může způsobit úraz elektrickým proudem a zranění osob nebo poškození majetku.

Před odpojením síťového napájení vždy vypněte vypínač. Když

Při odpojování stroje od zdroje napájení uchopte pouze zástrčku. V žádném případě netahejte za napájecí kabel. přetržení kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem

To může vést k poškození napájecího kabelu a k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nepoškozujte síťový kabel. Netahejte za poškozený napájecí kabel. Vytahování. Netahejte za síťový kabel. mohl by se zalomit. nikdy netahejte za napájecí kabel. pokud je přerušený nebo zkroucený

nebo vytvoření podsestavy. Nepokládejte na kabel žádné předměty. Neodhalujte síťový kabel

Nebezpečí nahromadění tepla a přehřátí. Nedodržení výše uvedeného může mít za následek

Nedovolte, aby se napájecí kabel poškodil a způsobil požár nebo úraz elektrickým proudem. в

Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, odpojte ji

Pokud stroj nebyl delší dobu používán, obraťte se na autorizované servisní středisko, aby vám poskytlo

Pokud je stroj delší dobu nepoužíván, nechte jej před dalším použitím opravit.

Pokud se stroj delší dobu nepoužívá. Odpojte napájecí kabel od

Pro dekorativní aplikace

Šicí stroj lze použít nejen k ušití dílů vzoru, ale také k ozdobení modelu pomocí řasení, šňůrek, výšivek a dalších triků.

Pro dekorativní stehy

Označován také jako „saténový steh“ nebo „saténový steh“. Šicí patka má široký otevřený prostor a je často vyrobena z plastu, takže jsou vidět všechny prvky stehu a značky. Posuvné desky vyhlazují přízi a dodávají jí saténový vzhled.

Pro řasení a záhyby

V kombinaci se zvýšeným napětím jehly vytváří patka konstantní přiléhavost. Lze přímo našít volán na jinou, rovnou látku. Existují také speciální skládací stroje, které lze použít k nastavení přesných roztečí a hloubky.

Pro šití šňůr a lemování

Tyto patky mají drážku, do které se vkládá ozdobná šňůrka nebo silná dekorační nit. Používá se na oděvy a doplňky, bytový textil. Je k dispozici pro jednu, tři, pět nebo sedm šňůr (v závislosti na výrobci) a může být navržen i pro šňůry různých průměrů.

Pro misky

Podešev s paralelními drážkami umožňuje přesné dírkování tenkých tkanin (až 9 jednotlivě, v závislosti na modelu). Volitelný plastový jazýček připevněný k jehlové desce pro reliéfnější povrch.

Pro stuhy, gumičky

Speciálně navržená podrážka má vpředu otvor pro pásky nebo gumičky různých šířek, takže lemování rovnoměrně prochází pod jehlou. Široké štěrbiny jsou vhodné i pro šití žinylky.

Pro korálkování

Průhledné nášlapné desky s drážkou jsou určeny k obšívání korálků, perel a dalších perlí. Vhodné pro určitý průměr, viz popis.

Pro třásně

Středová drážka v desce podrážky poskytuje objemná šicí poutka. Po ušití se stříhají na třásně. Vhodné také pro obkreslování stehů.

Pro vyšívání

Obvykle mají podrážku ve tvaru prstence a často jsou vyrobeny z průhledného plastu s otevřenou přední částí, aby byla zajištěna maximální viditelnost stehů. Mnoho modelů obsahuje pružinu. Lze je také použít pro volné quiltování nebo zapošívání.

Pro quiltování

Prošívací patky lze rozdělit do dvou skupin:

Při této technice je obzvláště důležité šít všechny vzory se stejným přídavkem na šev, který je tradičně široký ¼“. Proto se patky patchworku vyrábějí v šířce jedné nebo dvou polovin. Mohou být vybaveny integrovaným vodítkem a jsou průhledné.

Pro prošívání se používají odpružené kroužkové patky, někdy s otevřenou přední částí. Vodicí lištu lze namontovat samostatně nebo jako vestavěnou patku. K tomuto účelu se často používá horní podavač a Bernina vyvinula patku BSR, která během šití upravuje délku stehu pro maximální přesnost při šití více vrstev látky.

K čemu slouží patka stroje

Hlavním účelem patky je přidržet látku u povrchu stolu, aby při vytahování netahala nit za sebou. Běžný domácí šicí stroj je z výroby vybaven standardní patkou, se kterou může každý domácí kutil šít nejjednodušší stehy.

Není však vhodný pro všechny materiály a šicí operace. Například pro přišívání knoflíků, vytváření špendlíků, vysoce kvalitní práci s úplety, kůží, velmi tenkými nebo velmi silnými látkami použijte speciální patky.

Obecné rady

Při práci s pleteninami je vhodné dodržovat několik pravidel:

Potřebujete jehlu se zaoblenou špičkou a speciálním okrajem, který eliminuje riziko vynechání stehů. Toto uspořádání zabraňuje hrubému propíchnutí, vlákna se jemně posouvají od sebe a nedochází k jejich poškození. To je důležité zejména při práci s tenkými úplety na rozdíl od silných úpletů;

Nejlepším materiálem pro pleteniny je polyester, který je optimálně vyvážený mezi pevností a pružností. Tato vlákna lze nyní najít bez větších obtíží;

Podavač je mechanismus, který skutečně pomáhá přesouvat vrchní vrstvu tkaniny. Obvykle je součástí většiny šicích strojů;

Před zahájením základních operací se vyplatí „cvičit“ na malém kousku látky, abyste pochopili, zda je napětí nitě správné, zda je steh správné kvality.

Jak si vybrat správnou nohu

Při výběru šicího stroje s integrovanou kráčející patkou se musíte řídit typem práce, kterou chcete vykonávat. Pro šití kůže, semiše a dalších jemných tkanin potřebujete profesionální vybavení.

Lze ji použít pro šití se 2 šicími patkami (kráčející patka a jakákoli jiná patka). Mezi nejoblíbenější stroje patří Juki, Janome, Brother, Gemsy a další. Při výměně neexperimentujte, ale raději si od výrobce stroje kupte patku.

Pro domácí šití je ideální model s odnímatelným horním podavačem. Abyste se při výběru nespletli, je třeba věnovat pozornost následujícím nuancím:

  • Zkontrolujte svůj šicí stroj. některé modely mají kráčející patku ve volitelné sadě patek;
  • Vyberte horní podavač podle šířky cik-cak stroje. pokud má maximální šířku cik-caku 5 mm, otevřená patka s šířkou 9 mm nebude stačit;
  • Zvažte zamýšlenou přední stranu práce. pro rovné šití je lepší zvolit uzavřenou patku do 5 mm, pro dekorativní techniku je vhodná patka s přídavnými ploškami a vodicí tyčí;
  • Před nákupem se podívejte na popis kráčející patky a porovnejte ji se svým šicím strojem.

Každý výrobce vydává svůj vlastní katalog, ve kterém jsou uvedeny součásti a příslušenství strojů, které vyrábí. Abyste se vyhnuli chybě, je dobré zkontrolovat dostupné rady.

Horní ozubený pás posouvá látku shora a synchronizuje posuv nitě se spodním pásem. Tuto techniku používají všechny průmyslové podniky.

S kráčející patkou, kterou lze připojit k jednoduchému domácímu stroji, je nyní možné vytvářet doma oděvy z jakékoli látky, které si kvalitou šití nezadají s továrně vyráběnými výrobky.

Bezpečnostní opatření

Doporučujeme vám dodržovat následující zásady péče o šicí stroj a jeho seřízení:

  • Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze svého stroje; většina otázek je v něm již zodpovězena;
  • čistěte a mažte vždy při vypnutém napájení;
  • vždy otáčejte ručním kolem stroje směrem k sobě;
  • Uložte stroj pod ochranným krytem se šicí patkou položenou na kusu látky.

Informace o tom, jak si šicí stroj nakonfigurovat sami, najdete také ve videonávodech, které jsou zveřejněny na webových stránkách šicího poradce nebo na oficiálních kanálech výrobců. Před zahájením každého nového projektu proveďte kontrolu a úpravu stehů, počínaje výběrem jehly a nitě.