Jak vyměnit olej v sekačce AL-KO

Benzínová sekačka AL-KO Highline. Uživatelská příručka

Před použitím stroje si přečtěte tento návod k obsluze. To zajistí bezpečnou a bezproblémovou práci. Před použitím se seznamte s ovládacími prvky a zásadami obsluhy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování v této dokumentaci a na samotném nářadí. Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě a předejte jej dalšímu uživateli.

Význam piktogramů
Pozor! Přesné dodržování těchto upozornění může zabránit zranění osob a/nebo škodám na majetku.
Zvláštní pokyny pro lepší pochopení a používání.
Ikona fotoaparátu ukazuje na ilustrace.
 • Předmluva k příručce;
 • Popis produktu;
 • Bezpečnostní a ochranná zařízení;
 • Bezpečnostní pokyny;
 • Instalace;
 • Plnění;
 • Uvedení do provozu;
 • Elektrické uvedení do provozu (volitelné);
 • Údržba a péče;
 • Skladování;
 • Řešení problémů;
 • Oprava;
 • Záruka;
 • ES prohlášení o shodě;
 • Likvidace.

Popis produktu; Likvidace

Tato dokumentace popisuje různé modely benzínových sekaček na trávu. Některé modely jsou vybaveny koši na trávu a/nebo jsou navíc vybaveny mulčováním. Identifikujte svůj model podle obrázků produktu a popisů různých možností.

Zamýšlené použití. Tento přístroj je určen k sekání trávy v soukromém domě. Lze jej použít pouze na suchém trávníku. Použití nástroje k jinému účelu je nesprávné použití.

Možné možnosti zneužití:

 • Stroj se nesmí používat na veřejných zahradách, v parcích, na sportovištích, na farmách nebo v lesích;
 • Bezpečnostní zařízení nesmí být odstraněna nebo obejita;
 • Spotřebič se nesmí používat za deště nebo na mokrém trávníku;
 • Spotřebič se nesmí používat v průmyslovém prostředí.

Bezpečnostní a ochranná zařízení.

Pozor! Riziko zranění! Neodpojujte bezpečnostní a ochranné zařízení!

Bezpečnostní rukojeť. Stroj je vybaven bezpečnostní rukojetí. V případě nebezpečí uvolněte bezpečnostní rukojeť.

Klapka reflektoru. Deflektorová klapka poskytuje ochranu před vymrštěnými částmi.

1.Startovací kabel; 2. Start, stop; 3. Pohon kol; 4. Bezpečnostní rukojeť; 5. Ergonomické nastavení výšky; 6. Indikátor naplnění; 7. Odrazová klapka; 8. Chytač trávy; 9. Nastavení výšky sečení; 11. Nastavitelná převodovka; 12. Návod k použití; 13. Emisní jednotka; 14. Uzávěr ventilu; 15. Mulčovací sada; 16. Elektrické startování.

Symboly na zařízení

Varování! Při práci s nářadím dbejte zvýšené opatrnosti. Udržujte ruce a nohy mimo řezací jednotku.
Před spuštěním stroje si přečtěte návod k obsluze! Vyhýbejte se nebezpečné zóně.
Udržujte třetí strany mimo nebezpečnou oblast! Před prací na řezacím nástavci vyjměte svíčku zapalovací svíčky ze zásuvky.
Další symboly na elektricky ovládaných zařízeních

Varování! Riziko úrazu elektrickým proudem.
Udržujte přívodní kabel mimo dosah řezacích nožů.
Před prováděním údržby nebo v případě poškození kabelu vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Nářadí používejte pouze v technicky bezvadném stavu!

Pozor! Riziko zranění! Nevypínejte bezpečnostní a ochranné zařízení!

Varování. nebezpečí požáru! Neskladujte stroj v budově, kde hrozí nebezpečí kontaktu benzinových výparů s otevřeným ohněm nebo jiskrami! Udržujte volný prostor kolem motoru, výfukového potrubí, akumulátorové skříně a palivové nádrže. Do stroje se nesmí dostat posekaná tráva, benzín a olej.

 • Udržujte třetí strany mimo nebezpečnou oblast;
 • Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody, při nichž dojde k úrazu jiných osob a jejich majetku;
 • Děti nebo jiné osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem k obsluze, nesmí stroj používat;
 • Dodržujte místní předpisy týkající se minimálního věku uživatele;
 • Nepoužívejte nářadí pod vlivem alkoholu, drog nebo léků;
 • Používejte vhodný ochranný oděv;. Dlouhé kalhoty. Pevná a neklouzavá obuv. Ochrana sluchu;
 • Při práci na svazích:. Vždy se snažte zaujmout co nejstabilnější polohu. Trávu vždy sekejte napříč svahem, nikdy neveďte sekačku nahoru nebo dolů.Nesekejte trávu na svazích se sklonem nad 20°. Při otáčení buďte obzvláště opatrní;
 • Pracujte pouze za dostatečně jasného denního nebo umělého světla;
 • Nepoužívejte řezací mechanismus;
 • Dodržujte národní předpisy týkající se provozní doby;
 • Když je stroj připraven k práci, nenechávejte jej bez dozoru;
 • Používejte pouze ostrý řezný nůž;
 • Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými ochrannými kryty;
 • Nikdy nepracujte se strojem bez všech ochranných krytů (např. deflektorové klapky, sběrného koše na trávu);
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda není přístroj poškozen, a poškozené díly vyměňte;
 • Vypněte motor, počkejte, až se spotřebič zastaví, a vytáhněte konektor zapalovací svíčky ze zásuvky:. pokud musí být spotřebič ponechán.po zjištění závad.Před uvolněním blokování.před odstraněním ucpávky.po kontaktu s cizími tělesy.pokud dojde k poškození nebo neobvyklým vibracím jednotky.

Zkontrolujte, zda není sekačka poškozena Zkontrolujte, zda není sekačka poškozena, a v případě potřeby proveďte opravu, a v případě potřeby proveďte opravu, než ji znovu spustíte a uvedete do provozu. než ji znovu spustíte a uvedete do provozu.

 • Zapojte konektor zapalovací svíčky do zásuvky a nastartujte motor:.po odstranění závady (viz „Po odstranění závady“ na straně 31). tabulka závad) a zkontrolujte jednotku;.po vyčištění jednotky;
 • Pečlivě a úplně zkontrolujte sečenou plochu a odstraňte z ní všechny cizí předměty;
 • Při otáčení sekačky nebo jejím tažení směrem k sobě dbejte zvýšené opatrnosti;
 • Nesekejte trávu přes překážky (např. větve, kořeny stromů);
 • Posekanou trávu odstraňujte až po zastavení motoru;
 • Při přejezdu přes oblast, která se nemá sekat, vypněte motor/sekací nůž;
 • Nikdy nezvedejte ani nepřenášejte stroj se spuštěným motorem;
 • Při tankování benzinu nebo motorového oleje nejezte ani nepijte;
 • Nevdechujte benzínové výpary;
 • Řiďte sekačku postupným pohybem;
 • Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte, zda jsou matice, šrouby a svorníky pevně připevněny.

Montáž

Dbejte přiložených pokynů k instalaci.

Varování! Stroj nepoužívejte, dokud není kompletně sestaven.

Náplň. Sekačka musí být před uvedením do provozu naplněna.

Údržba a servis sekaček

Varování. Nebezpečí požáru! Benzín a olej jsou vysoce hořlavé!

Vždy se řiďte návodem k obsluze od výrobce motoru, který je dodáván se strojem.

Benzín Motorový olej
Typ normální/bezolovnatý benzín viz. pokyny výrobce motoru
Množství náplně viz. pokyny výrobce motoru přibližně. 0,6 л

Bezpečnost. VAROVÁNÍ! Nikdy nestartujte motor v uzavřeném prostoru. Nebezpečí otravy!

 • Benzín a olej skladujte pouze v nádobách k tomu určených;
 • Benzín a olej doplňujte a vypouštějte pouze tehdy, když je motor venku studený;
 • Nedoplňujte benzín nebo olej, pokud je motor v chodu;
 • Nepřeplňujte nádrž (benzín se rozpíná);
 • Při tankování nekuřte;
 • Neotvírejte plnicí hrdlo, když je motor v chodu nebo horký;
 • Pokud je nádrž nebo plnicí hrdlo poškozené, vyměňte je;
 • Víčko plnicího otvoru vždy pevně uzavřete;
 • Pokud dojde k úniku benzinu:. Motor nestartujte. Vyhněte se pokusům o zapálení. Vyčistěte jednotku;
 • Při úniku motorového oleje:. Motor nestartujte. K zachycení uniklého motorového oleje použijte pojivo nebo houbu a řádně jej zlikvidujte. Vyčistěte jednotku.

Použitý olej:. Nesmí se dostat do běžného odpadu. se nesmí dostat do kanalizace, odpadních vod nebo do země.

Použitý olej doporučujeme odevzdat v uzavřené nádobě v recyklačním centru nebo servisním středisku.

 • Odšroubujte víčko nádrže a umístěte jej na čisté místo.
 • Naplňte nálevkou benzin.
 • Pevně zavřete a vyčistěte plnicí hrdlo.
 • Odšroubujte víčko olejové nádrže a uložte jej na čisté místo.
 • Nálevkou doplňte olej.
 • Pevně zavřete plnicí otvor oleje a vyčistěte jej.

Sekačka na trávu AL-KO Highline 527 VS

Model AL-KO Highline 527 VS je vyroben ve vysoké kvalitě. Tělo vyrobené z vysoce odolného kovového základu, který odolává všem druhům namáhání a mechanického poškození. Nejlepší výkon při sekání trávy díky mimořádně ostrým nožům a výkonnému motoru. Jeho síla. 2.6 / 3.5 kW / l.S pracovní rychlostí 2,5 až 4,5 km/h.

Benzínová sekačka AL-KO Comfort 46.0 SP-B

Aby byla zaručena dostupnost produktu v místě vyzvednutí, doporučujeme si zboží před nákupem rezervovat pomocí tlačítka „Rezervovat“ nebo telefonicky. Chcete-li provést rezervaci, uveďte prosím telefonní číslo. Rezerva zboží na 24 hodin. Objednávku můžete provést pomocí nákupního košíku nebo telefonicky.

Bezplatné doručení v rámci Moskvy při objednávce nad 8 000

Tento produkt si můžete vyzvednout dnes, 17.02.2022, do 20:00 bez rezervace, na těchto adresách

м. Tulská ul. 27/29 Pavlovskaya Street, Moscow Rezervace

Abychom zaručili dostupnost produktu v místě vyzvednutí, doporučujeme vám, abyste si položku před nákupem rezervovali pomocí tlačítka „Rezervovat“ nebo telefonicky. Vyžaduje telefonní číslo pro rezervaci. Rezerva zboží na 24 hodin. Pro doručení zadejte objednávku přes nákupní košík nebo telefonicky.

Benzínová sekačka AL-KO Comfort 46.0 SP-B. Vysoce kvalitní jednotka vyvinutá v Německu. Vysoká míra inovace a moderní design. Životnost benzinové sekačky je zvýšena výběrem komponentů a materiálů. Robustní a účinné funkce a inovativní technologie usnadňují manipulaci se sekačkou na zahradě.

Flexibilní a snadno použitelný, díky šířce sečení 46 cm zajišťuje rychlou a snadnou péči o středně velké trávníky do 1400 m². Nastavení výšky je centrálně nastavitelné v 7 polohách. Výška řezu nastavitelná v rozmezí 30-80 mm. Jízda bez námahy díky jednorychlostní převodovce a lehkým kolům XXL. Funkce 4 v 1: sečení, sběr a mulčování. Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pohodlí. Optimální kvalita sečení a sběru díky technologii MaxAirflow. Sběrný koš o objemu 60 litrů je vybaven indikátorem naplnění, což znamená, že je naplněn až po okraj, a proto je třeba jej vyprazdňovat méně často.

Výměna oleje v sekačce na trávu-Kiev

Včasná výměna oleje v sekačce je důležitým opatřením, které zajistí její bezproblémový chod. Mazivo zajišťuje chlazení zařízení vzduchem, umožňuje motoru pracovat při maximálních otáčkách.

Bez ohledu na to, jak často sekačku používáte, je třeba ji vyměnit alespoň jednou za sezónu nebo každých 50 hodin. Starý olej má tendenci oxidovat a ztrácet své vlastnosti.

Výměna oleje v sekačce na trávu

 • Pokud máte k dispozici, použijte k odčerpání oleje ruční pumpu. Pokud ne:
 • Nejprve vypusťte starou kapalinu.
 • Otočte nástroj směrem k vypouštěcímu otvoru a nechte použitý olej odtéct do nádoby.
 • Poté doplňte nový olej přes plnicí hrdlo.
 • Nezapomeňte nádrž naplnit po speciální značku v klikové skříni, nikoli po okraj.0,6 l 1 sklenice.

Jaký olej použít pro benzínovou sekačku??

Před výměnou oleje v sekačce si přečtěte návod k obsluze. Uvádí doporučenou konzistenci maziva. Přidání oleje s vyšší viskozitou je neúčinné: k jeho zpracování potřebujete speciální čerpadlo, které některé modely nemají. Pro téměř všechny spotřebiče jsou vhodné kapaliny tříd jakosti „SF“, „SG“, „SH“, „SJ“ a vyšších.

Jakým olejem sekačku naplnit, závisí také na povětrnostních podmínkách. Nezapomeňte, že v horkém počasí (nad 30 stupňů) je třeba měnit olej častěji. V létě je nejlepší použít SAE-30. Optimální teplota pro tento typ oleje je 5 až 30 stupňů Celsia. Mimo sezónu a při prudkých změnách počasí doporučujeme zvolit olej 10W-30. Je třeba zdůraznit, že kapalina je vhodná pro téměř všechny značky strojů.

Koupit sekačku v Kyjevě může být v servisním centru Torgpost s předprodejním školením a instruktáží o používání technologie s motorem 4T.

Provádět údržbu a opravy sekaček AL-KO, Oleo-Mac, Honda, BriggsStratton, STIHL, Stiga, Alpina, Makita, Solo, VIKING, Bosch, Solo by AL-KO, Gardena můžete v servisním centru Torgpost v Kyjevě.

Bez ohledu na to, jak často stroj používáte, vyměňte olej v sekačce alespoň jednou za sezónu. Staré mazivo má tendenci oxidovat a ztrácet své vlastnosti. Jak správně vyměnit olej v sekačce na trávu?

Nejprve vypusťte starý olej. 2. Otočte nářadí směrem k odtoku a nechte použitý olej vytéct do nádoby. 3. Poté doplňte nový olej přes plnicí hrdlo. 4. Upozorňujeme, že nádrž by měla být naplněna po značku v jímce, nikoli po okraj.

Jak vyměnit olej v sekačce na trávu?

Péče o trávník začíná dobře udržovanou sekačkou, což znamená, že je třeba průběžně provádět určité úkony, aby byl stroj v nejlepším stavu. Jedním z nejdůležitějších aspektů vlastnictví sekačky na trávu je znalost výměny oleje.

Sekačky na trávu

Společnost AL-CO již více než 50 let vyvíjí a vyrábí zahradní techniku ve svém vlastním závodě v Rakousku. Zaměřujeme se na snadnou údržbu, moderní design a užitečné funkce výrobků. funkce, jako je nastavení výšky sečení, pohon kol, startování klíčkem, zesílení proudu vzduchu pro 100% naplnění koše na trávu, tichý chod kol s kuličkovými ložisky a vestavěná funkce mulčování.

Výšku sečení lze nastavit pouhým pohybem ruky. Výška má sedm poloh a v závislosti na modelu ji lze nastavit pomocí otočného kolečka nebo ovládacího panelu na sekačce.

Mulčovací hlavu (u některých modelů je součástí dodávky) lze nasadit bez použití nářadí. Odřezky se vypouštějí zpět do trávníku jako přírodní hnojivo.

Sekačky AL-KO jsou vybaveny pneumatikami, které jsou šetrné k trávníku. Pohon zadních kol XL/XXL má vynikající přilnavost na trávníku.

Plný sběrný koš na trávu. Méně přerušení provozu

Technologie MaxAirflow znamená, že posekaná tráva je odváděna do spodní části sběrného koše pro maximální využití trávy, takže jej není třeba příliš často vyprazdňovat. stačí jej vyprázdnit, když je plný.

Aerodynamicky tvarovaný plastový sběrný koš na trávu má velkou kapacitu a u mnoha modelů má také integrovaný ukazatel stavu naplnění, který vás informuje o nutnosti jeho vyprázdnění.

Zapomeňte na bolesti zad a skřípnuté prsty! Díky spojovacímu systému EasyClick s vodicí lištou lze sběrný koš na trávu snadno vyjmout a nasadit.

Pohodlné spínače a systém EasyDrive s měkkou rukojetí (v závislosti na modelu) výrazně usnadňují sečení. Ještě pohodlnější jízda s pohonem kol a v závislosti na modelu také s funkcí Vario Speed, která umožňuje nastavit požadovanou rychlost.

Bezpečnostní klíč chrání před neúmyslným spuštěním. Motor se spustí pouze po zasunutí a otočení klíčku. Po použití je třeba otočit klíčkem, aby se motor vypnul.

Integrovaná přední rukojeť je ideální nejen pro překonávání schodů nebo jiných překážek. Díky tomu se přístroj také lépe přepravuje a skladuje.

Díky inovativní konstrukci a optimalizovanému vzduchovému chlazení odebírají motory Briggs Stratton Exi a Instart výrazně méně oleje než podobné čtyřtaktní motory. Nižší zahřívání znamená, že mazací vlastnosti oleje mohou být zachovány mnohem déle. To znamená, že olej není třeba měnit, stačí ho pouze doplnit.

Aktuální stav nabití baterií Energy Flex nebo Power Flex lze zjistit pouhým stisknutím tlačítka. Lithium-iontové baterie se nabíjejí rychle a bez paměťového efektu.

Vyvinuto v Německu, vyrobeno v Rakousku

Hledání nejlepších řešení, výhled do budoucnosti. Většina našich sekaček se vyrábí v Rakousku. Zahradnická technologie AL-KO je vyvinuta v Německu. Již více než 50 let navrhujeme a vyvíjíme zahradní techniku, která v sobě spojuje ducha inovací, nejvyšší kvalitu a nejnovější technologie. Sekačky AL-KO se v Rakousku vyrábějí od roku 1966.

Ať už dáváte přednost sekání a sběru, mulčování nebo vyhazování přes boční přihrádku sběrného koše: naše inovativní kryty vám zaručí nejlepší výsledky v péči o trávník. Náš rozsáhlý sortiment příslušenství vám pomůže najít ten správný výrobek pro vaši aplikaci.

Objevte širokou nabídku sekaček na trávu

Benzínové sekačky na trávu. Používá se léta, testuje se léta

Benzínové sekačky na trávu. Klasická sekačka na trávu. Lze je použít k sečení velkých a náročných polí, svahů a zahrad s množstvím stromů. Benzínové sekačky AL-KO jsou určeny pro zahrady o rozloze až 2 500 m2. Některé modely mají integrovaný pohon kol, který vám umožní řídit bez použití svalové síly

| Benzínové sekačky na trávu. nezávislé: dbají na maximální míru autonomie. V této době se elektrické sekačky velmi rychle setkávají s překážkami velké zahrady v podobě ovocných stromů nebo nedostatku napájecího kabelu.

| Vysoká tráva není (téměř) žádný problém: ostatní sekačky mají obvykle vysokou trávu. je problém. Díky výkonnému motoru a speciálnímu aerodynamickému krytu je tento limit u benzínových sekaček AL-KO výrazně zvýšen.

| Rychlé sekání velkých ploch: jakmile je sekačka uvedena do provozu, může zahradník sekat větší plochy bez přerušení. Akumulátorová sekačka má dobrou volnost pohybu.

| Velký sběrný koš: Velký sběrný koš s ukazatelem naplnění u některých modelů zajišťuje nepřerušované sečení velkých ploch.

Elektrické sekačky. Lehké a praktické, ideální pro malé až středně velké trávníky

Využíváme výhod elektromotoru a kombinujeme je s osvědčenými mechanickými komponenty. Vše pro skvělý výsledek sečení. Elektrické sekačky jsou díky svému tichému chodu vynikající pro zahrady s opálenými domy. Vzhledem k tomu, že je nutný elektrický kabel, doporučujeme elektrické sekačky pro malé až středně velké zahrady do 900 m2 s malým počtem stromů nebo jiných překážek. Jsou lehké, snadno se ovládají a jsou vybaveny motorem s nízkými emisemi a nízkými nároky na údržbu.

| Snadná manipulace | Tichý motor šetrný k životnímu prostředí | Nízká hmotnost: pro snadnou manipulaci | Sečení v blízkosti okrajů: speciální geometrie skříně umožňuje sečení podél stěn bez vyčnívajících okrajů. | Mulčování na přání: mulčovací hlavici (u některých modelů je součástí dodávky) lze namontovat bez použití nářadí. Velmi jemná posekaná tráva se vrací do půdy jako přírodní hnojivo. | Snadná přeprava: Díky integrované rukojeti a madlu zapuštěnému v přední části krytu (u některých modelů) se sekačka snadno přepravuje. Mechanismus sklápěcí rukojeti šetří místo při skladování sekačky. Sběrný koš na trávu lze také vyjmout.

Akumulátorové sekačky: žádné výfukové emise, žádný kabel. ale stále plný výkon pro malé a středně velké plochy

Naše akumulátorové sekačky jsou ideální pro zahrady do 700 m². Pokud potřebujete lehkou, praktickou a snadno ovladatelnou sekačku, která se snadno přemisťuje, vyberte si sekačku s akumulátorem. Srdcem sekačky AL-KO je vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor. Lithium-iontová technologie zajišťuje, že se baterie nevybije a nemá paměťový efekt, čímž se snižuje účinnost baterie. U baterií Energy Flex a Power Flex vás LED diody informují o aktuální úrovni nabití. Tak budete mít vždy jistotu, že je přístroj plně nabitý.

Nabíjecí sekačky jsou obzvláště lehké a snadno se přepravují a skladují. Některé modely jsou proto vybaveny sklopnými rukojeťmi, které lze snadno složit a opět složit.

Velmi důležité: Před spuštěním sekačky zkontrolujte, zda je nádrž naplněna benzínem. Pokud máte čtyřtaktní sekačku, je nutné kontrolovat hladinu oleje pomocí měrky.

Správné spuštění Sekačku před spuštěním postavte na rovný povrch bez kamenů a jiných překážek. V této fázi ji neumisťujte na trávník, protože tráva by mohla zabránit spuštění.

Sekání trávníku: Ideální výška trávníku ve střední Evropě je 4 až 6 cm. Akumulátorová, elektrická nebo benzínová sekačka na trávu. Sekejte trávník do 1/3. V suchých měsících dbejte na to, aby okraje trávníku nebyly vysušené.

Co dělat, když se motor hýbe? Motor se „zadře“, když z karburátoru uniká příliš mnoho paliva do zapalovací komory. V takovém případě odšroubujte zapalovací svíčku a buď ji opatrně odvzdušněte, nebo ji vyměňte za jinou. Chcete-li benzinovou sekačku dokonale připravit na zimní skladování, je třeba nejprve vyprázdnit obsah nádrže, protože palivo při dlouhém skladování ztrácí své vlastnosti. Pro úplné odstranění paliva je nejlepší nechat karburátor běžet na volnoběh, dokud se motor sám nezastaví. Výměnu motorového oleje provádějte nejlépe podle návodu k použití pro daný typ motoru. U benzinových sekaček je třeba zkontrolovat také použité zapalovací svíčky. Pokud jsou silně znečištěné nebo pokud vůle mezi elektrodami neodpovídá požadavkům, nechte motor zkontrolovat servisním technikem.

Více informací o sekačkách AL-KO v našich videích

Sekačky AL-KO: inovativní technologie pro dokonalé sekání trávy. Z naší široké nabídky sekaček si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Může se jednat o levný základní model, pokročilejší prémiový model nebo dražší univerzální model. A naprosto všechny modely jsou nejmodernější, s chytrými, uživatelsky přívětivými funkcemi a motorem, který vyhoví všem potřebám. Sečení trávníků na jakékoli zahradě a v jakémkoli terénu se tak stane potěšením. Sekačky AL-KO jsou z velké části vyrobeny z extrémně pevné oceli s práškovým nástřikem nebo odolného hliníku, jsou lehké a snadno ovladatelné. U některých modelů je dokonce možné sekat až k okraji trávníku. Mnoho sekaček AL-KO je vybaveno mulčovacím systémem, který šetří čas, je praktický a šetří trávník. Mulčovací nástavec rozdrtí posekanou trávu v krytu sekačky a poté ji vyhodí zpět na trávník. Posekaný trávník se řádně likviduje.

Jak si sami vyměnit olej v sekačce na trávu?

Spolehlivá sekačka na trávu je nepostradatelná pro hladký a krásný trávník. I ten nejlepší stroj vás však může zklamat, pokud není řádně udržován.

Pravidelná výměna oleje v sekačce je pro péči o nářadí nezbytná a zajišťuje jeho spolehlivý provoz a dlouhou životnost. Pokusme se podrobněji pochopit složitosti tohoto procesu.

Postup výměny oleje v sekačce je vysvětlen krok za krokem v návodu k použití, který jste obdrželi spolu se strojem. Pokud se dokumentace ztratila, nemusíte se obávat.

Algoritmus výměny oleje v sekačce na trávu je u všech modelů přibližně stejný a obsahuje následující kroky:

 • Nejprve vypněte motor nářadí.
 • Najděte vypouštěcí otvor a vyjměte olej. K likvidaci používejte speciální nádobu.
 • Olej je nejlepší vypustit po zahřátí motoru, protože je tekutější a lépe se odstraňuje, když je zahřátý.
 • Po vypuštění starého oleje nalijte nový.

Jak často měnit olej v sekačce AL-KO

výrobky byly zakoupeny za jejich vlastní peníze a výhradně pro jejich vlastní zisk.

 • 15. července 2018 8:46
 • Autor: Trex
 • zobrazení: 5467
 • sibman
 • 15. července 2018, 9:00 hodin
 • excel
 • 15. července 2018, 9:04 hod
 • ariz7878
 • 15. července 2018, 9:08
 • Theodore
 • 15. července 2018, 19:52
 • vova_m
 • 16. července 2018, 12:00
 • Pash80
 • 15. července 2018 9:20
 • excel
 • 15. července 2018, 9:30 hodin
 • ariz7878
 • 15. července 2018 9:40
 • SergeyKa269
 • 15. července 2018, 20:35
 • Trex
 • 16. července 2018. 11:28
 • Bacchus
 • 16. července 2018, 11:52
 • slons_1
 • 17. července 2018, 13:14
 • Bacchus
 • 15. července 2018, 23:23
 • SERG27
 • 15. července 2018, 15:19
 • SergeyKa269
 • 15. července 2018, 9:09
 • SERG27
 • 16. července 2018 6:51
 • SergeyKa269
 • 16. července 2018, 22:37
 • Trex
 • 15. července 2018 9:25
 • ariz7878
 • 15. července 2018, 9:44
 • SergeyKa269
 • 15. července 2018, 21:24
 • sibman
 • 15. července 2018. 10:26
 • Trex
 • 15. července 2018, 10:37